Surah Aal-e-Imran, Verse 17:

Surah Aal-e-Imran, Verse 17: الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ En de geduldigen, de waarachtigen, de gehoorzamen en zij die wel doen en zij die vergiffenis vragen in de morgenstond.

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ [Aal-Imran : 17]
(3:17) men who are steadfast, *13 truthful, obedient, spend (in the way of Allah) and implore the forgiveness of Allah before daybreak.
*13). That is, they are those who remain steadfast in the cause of Truth; who do not lose heart when they either suffer losses or are subjected to afflictions; who do not despair when they encounter reverses; who are not seduced by temptations. They are the ones who remain faithful to the Truth, even when it apparently stands no chance of prevailing (see also Surah 2, n. 60 above).